Heden, *** tweeduizend een, verschijnt voor mij, mr. Kornelis Hans Pentinga, notaris te Utrecht: ***, geboren te *** op ***, wonende te ***, gehuwd??, houder van rijbewijs/paspoort met nummer ***.

De comparant verklaart:

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: De Stam, Oudervereniging van de Aloysiusschool, gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3817 DV Amersfoort, Dupontplein 14, is opgericht op elf mei tweeduizend.
De vereniging heeft in haar algemene vergadering gehouden te Amersfoort op dertien november tweeduizend een besloten de statuten te doen opnemen in een notariële akte.
Bij voormeld besluit is aan de comparant machtiging verleend om de akte van vastlegging van de statuten te doen verlijden.
Van voormeld besluit en van voormelde machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Ter uitvoering van gemeld besluit van de algemene vergadering verklaart de comparant dat de statuten vanaf heden luiden als volgt:

Artikel 1

Deze statuten verstaan onder:

de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging
de leden: de (gewone) leden van de vereniging als bedoeld in artikel 6
de aspirantleden: de aspirantleden van de vereniging als bedoeld in artikel 8
de ledenvergadering: de in artikel 20 genoemde ledenvergadering van de vereniging
het bestuur: het in artikel 9 genoemde bestuur van de vereniging
het dagelijks bestuur: het in artikel 16 genoemde dagelijks bestuur van de vereniging
de school: de Aloysiusschool, Dupontplein 14, 3817 DV AMERSFOORT
de leerlingen: de leerlingen van de school
de ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen
het schoolbestuur: het bevoegd gezag van de school
de schoolcommissie: het bestuurlijke orgaan waaraan het schoolbestuur een aantal specifiek met de situatie van de Aloysiusschool samenhangende bestuurlijk-organisatorische taken heeft gedelegeerd en dat namens hem het overleg voert met de medezeggenschapsraad van de Aloysiusschool
het personeel: het aan de school verbonden onderwijzend en niet-onderwijzend personeel
de schoolgemeenschap: de ouders, de leerlingen, het personeel en de schoolcommissie.

Artikel 2

De vereniging draagt de naam: De Stam, Oudervereniging van de Aloysiusschool.
De vereniging is gevestigd te Amersfoort, per adres Aloysiusschool, Dupontplein 14, 3817 DV AMERSFOORT
De vereniging is opgericht op elf mei tweeduizend en duurt voort voor onbepaalde tijd.

Artikel 3

De vereniging stelt zich – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen – ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur c.q. de schoolcommissie en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. Overwegende dat de Aloysiusschool een katholieke school is met een open toelatingsbeleid, laat de vereniging zich bij de uitoefening van haar taak inspireren vanuit de katholieke gemeenschap en vanuit de andere gemeenschappen die via kinderen en ouders op de school aanwezig zijn.

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken:

door bij de ouders kennis en inzicht op het gebied van het onderwijs en mede daardoor hun betrokkenheid bij de school te bevorderen, in het bijzonder door het geven van schriftelijke informatie, het houden van ouderavonden, het instellen van werkgroepen en het organiseren van activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen bevorderen;
door te functioneren als geleding ouders van de school als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs;
door medewerking te verlenen aan een goed functioneren van de medezeggenschapsraad van de school als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs;
door deelname van de ouders in het schoolbestuur en de schoolcommissie te bevorderen;
door met het schoolbestuur, de schoolcommissie en/of het personeel namens de ouders in overleg te treden over algemene onderwijszaken en meer in het bijzonder over vraagstukken die de school raken;
door gunstige voorwaarden te scheppen voor het functioneren van groepen binnen de schoolgemeenschap die (mede) vorm geven aan de participatie van ouders in bepaalde schoolactiviteiten;
door zich verantwoordelijk te stellen voor een goede organisatie van het overblijven;
door te functioneren als achterban van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging en waar mogelijk mee te werken aan de verwerkelijking van de doelstellingen van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. De contributies door de leden verschuldigd aan de Nederlandse Katholieke Oudervereniging, zullen door de vereniging worden geïnd en aan de Nederlandse Katholieke Oudervereniging worden afgedragen;
door andere wettelijk geoorloofde middelen.

Artikel 5

Het verenigingsjaar valt samen met het schooljaar, dat loopt van een augustus tot en met eenendertig juli van het daaropvolgende jaar. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

Artikel 6 (Gewone) leden

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders. Aanmelding van nieuwe leden geschiedt bij het bestuur. Bij de aanmelding kan de ouder het lidmaatschap direct opzeggen, ingaande op het moment waarop geen van zijn kinderen meer leerling van de school is, onverminderd zijn bevoegdheid het lidmaatschap tegen een vroeger tijdstip op te zeggen.

Artikel 7 Beëindiging

Het lidmaatschap eindigt:
door opzegging door het lid;
door opzegging namens de vereniging door het bestuur; dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, waaronder begrepen het geval dat een lid geen kind(eren) meer op school heeft, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; de ontzetting geschiedt door het bestuur; de betrokkene wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld; hem staat binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de ledenvergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst;
door overlijden van het lid.
Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde tegen elk tijdstip zonder opzeggingstermijn geschieden.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

Artikel 8 Aspirant-lidmaatschap en adviseurs

De vereniging kent aspirant-leden. Aspirant-leden kunnen zijn ouders van bij de school aangemelde kinderen in de periode van ten hoogste zes maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop hun kind daadwerkelijk als leerling tot de school wordt toegelaten. Zij worden via een schriftelijke kennisgeving geattendeerd op de mogelijkheid aspirant-lid van de vereniging te worden en verwerven die status na een schriftelijk verzoek terzake.
De vereniging kent adviseurs. De ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur personen die niet behoren tot de ouders maar wier betrokkenheid bij de vereniging uit hoofde van hun deskundigheid of anderszins van belang geacht wordt, benoemen tot adviseur van het bestuur.

Artikel 9 Aantal leden en verkiezing

Het bestuur van de vereniging bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden. Het aantal leden is ten minste vijf en ten hoogste vijftien. De leden van het bestuur worden door de ledenvergadering gekozen uit de (gewone) leden.

Artikel 10 Zittingsduur

Een lid van het bestuur heeft zitting voor de tijd van drie jaar. Na verloop van de tijd van drie jaar blijft een lid van het bestuur in functie, totdat in zijn opvolging is voorzien danwel herverkiezing heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Beëindiging

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

door schriftelijke mededeling aan het bestuur van het besluit te bedanken als lid;
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10;
door overlijden.
Artikel 12 Tussentijdse verkiezingen

Indien het aantal in functie zijnde leden van het bestuur is gedaald onder het minimum, genoemd in artikel 9, zal het bestuur door tussentijdse verkiezingen worden aangevuld, tenzij de daling zich voordoet drie maanden, of korter, voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Overigens kan door de tussentijdse verkiezingen in vacatures in het bestuur worden voorzien. Met betrekking tot tussentijdse verkiezingen is het bepaalde in artikel 13 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. Ingeval van vacatures in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de in functie zijnde leden van het bestuur.

Artikel 13 Verkiezingen

Verkiezingen van leden van het bestuur vinden plaats op de eerste ledenvergadering na de aanvang van het nieuwe schooljaar.
Het bestuur stelt uiterlijk twee weken vóór de datum van de verkiezingen de leden van de komende verkiezingen op de hoogte door middel van een circulaire, waarin voor elke vacature één of meer kandidaten worden voorgedragen.
Vijf leden tezamen hebben het recht tot daags voor de in lid 1 bedoelde vergadering kandidaten te stellen, hetgeen schriftelijk dient te geschieden bij de secretaris van het bestuur, en voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat of kandidaten.
Artikel 14 Relatie met bestuurlijke organen van de school casu quo de Nederlandse Katholieke Oudervereniging

Het bestuur vervult de functie van ouderraad van de school als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs, voor zover deze wet zulks toelaat.
Het bestuur draagt personen voor die in het schoolbestuur de plaatsen kunnen bezetten die krachtens de statuten en/of reglementen van de schoolcommissie aan de ouders zijn toegewezen.
Het bestuur kan de vereniging doen vertegenwoordigen binnen de Nederlandse Katholieke Oudervereniging.
Artikel 15 Vergaderingen van het bestuur

Het bestuur vergadert ten minste driemaal per verenigingsjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk oordeelt of wanneer ten minste drie leden van het bestuur de voorzitter erom verzoeken, in het laatste geval binnen twee weken nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. Tot de vergaderingen kunnen niet-bestuursleden vanuit de schoolgemeenschap of daarbuiten worden uitgenodigd; alsdan kunnen zij aldaar het woord voeren en hebben zij aldaar een adviserende stem.

Artikel 16 Dagelijks bestuur – samenstelling en aantal leden

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen met eventueel nog andere leden gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden.

Artikel 17 Kennisgeving

Terstond na de samenstelling van het bestuur en van het dagelijks bestuur en wijzigingen daarin geeft de secretaris deze door aan de schoolcommissie, het personeel en de medezeggenschapsraad van de school alsmede de Nederlandse Katholieke Oudervereniging.

Artikel 18 Vergaderingen dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls zijn leden dit wenselijk oordelen.

Artikel 19 Vertegenwoordigingen

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen.
Het bestuur is niet bevoegd tot rechtshandelingen, die de vereniging financiële verplichtingen opleggen, welke de grenzen overschrijden, vastgelegd in de jaarlijkse begroting, laatstelijk door de ledenvergadering vastgesteld, tenzij het bestuur door de ledenvergadering daartoe speciaal is gemachtigd.
Het bestuur is zonder goedkeuring van de ledenvergadering niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 20 Jaarvergadering en ledenvergaderingen

Het bestuur brengt op de jaarvergadering van de ledenvergadering, te houden zo spoedig mogelijk doch binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting op die stukken, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Indien omtrent de getrouwheid van vorenbedoelde stukken aan de algemene vergadering geen verklaring wordt overgelegd van een accountant, dan benoemt de ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt vorenbedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van zijn bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen.
Op de jaarvergadering komen voorts aan de orde:
het jaarplan van de vereniging voor het lopende verenigingsjaar;
de vaststelling van de contributie van de ouders voor het lopende boekjaar;
de vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar;
zo nodig verkiezingen van leden van het bestuur.
Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het bestuur daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, bedraagt de oproepingstermijn drie weken.
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de ledenvergadering of van ten minste tien leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept.
Het bestuur nodigt de leden en de aspirant-leden voor de ledenvergadering schriftelijk uit op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.
In de ledenvergadering brengen de leden ieder één stem uit. In de ledenvergadering hebben de aspirant-leden een adviserende stem.

Artikel 21

De ledenvergadering, het bestuur en het dagelijks bestuur nemen in vergadering besluiten bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige personen, voor zover bij deze statuten niet anders is bepaald. Een lid kan zich niet ter vergadering door een ander laten vertegenwoordigen.
Stemming over zaken geschiedt als regel mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.
Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
Voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist, welke twee personen voor herstemming in aanmerking komen. Indien bij stemming tussen deze twee personen beide personen evenveel stemmen op zich verenigen, beslist het lot.
In de ledenvergadering benoemt de voorzitter ingeval van schriftelijke stemming staande de vergadering een stembureau van ten minste twee personen met als taak de stemmen te tellen.
Het bestuur en het dagelijks bestuur kunnen geen besluiten nemen indien niet meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur respectievelijk leden van het dagelijks bestuur ter vergadering aanwezig is.

Artikel 22 Middelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

contributies van de ouders;
overblijfbijdragen, zijnde de financiële bijdragen van ouders die hun kind laten overblijven;
bijdragen van het schoolbestuur en/of de schoolcommissie;
subsidies van kerkelijke en burgerlijke lichamen;
schenkingen en andere baten.
Artikel 23 Vrijstelling van contributie

Het bestuur kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de verplichting tot betaling van de vastgestelde contributies van de ouders.

Artikel 24

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. De oproep tot de vergadering alsmede de woordelijke tekst van de voorgedragen wijzigingen en de gronden waarop zij berusten, moeten uiterlijk twee weken vóór de vergadering waarop de voorstellen worden behandeld, schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht, en dienen tevens ten minste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen. Wijzigingen behoeven een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 25 Ontbinding van de vereniging

De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. Het voorstel daartoe, alsmede de gronden waarop het berust, moeten uiterlijk vier weken vóór de vergadering waarop het voorstel wordt behandeld, schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht. De ontbinding behoeft een volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin drie/vierde van alle leden aanwezig zijn. Indien wegens het ontbreken van het quorum geen besluit kan worden genomen, zal na twee weken en binnen vier weken een nieuwe vergadering worden gehouden, waarin over het voorstel kan worden besloten met volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden.
De vereffening van het vermogen van de vereniging na ontbinding van de vereniging geschiedt door de bestuurders. Het bij de ontbinding nog aanwezig batig saldo wordt, na voldoening van eventuele schulden van de vereniging, door het bestuur bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Artikel 26 Huishoudelijk reglement

De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Indien enige bepaling van het huishoudelijk reglement strijdt met de statuten of de wet blijft dit reglement uitsluitend in stand voorzover het daarmee niet strijdig is.

Artikel 27 Onvoorziene zaken

In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.