Wat is de taak van de kascommissie ?

Om te waarborgen dat de ouderbijdrage op een juiste en verantwoorde manier besteed wordt, wordt de jaarrekening en de balans van De Stam jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijke kascommissie. Deze commissie stelt tevens vast of de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is. De commissie doet dit op basis van de beschikbaar gestelde rekeningoverzichten, facturen en declaratieformulieren. De kascommissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Leden Vergadering en het bestuur. Tevens is er de mogelijkheid voor de kascommissie om tussentijds controle(s) uit te voeren en kan het adviezen geven over de financiële huishouding van De Stam. De kascommissie bestaat uit twee leden die geen zitting hebben in het bestuur van de oudervereniging.

Waar moet de ‘kas’commissie in haar onderzoek naar kijken:

Financieel verslag

De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.

‘Toereikend’ houdt zoveel in als: niet te veel – niet te weinig – toegankelijk.

‘Correct’ wil zeggen: juist, volledig en actueel. Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven.

Naleving wettelijke en andere bepalingen

Als de vereniging wettelijke bepalingen niet heeft nageleefd, zal het financieel verslag ook vaak niet volledig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van belastingverplichtingen, zoals het inhouden van sociale lasten op betaalde lonen of over het afdragen van omzetbelasting over ontvangen sponsorgelden.

Risico’s voor de vereniging

Doordat de commissie inzicht heeft in de gehele administratie van de vereniging, kan zij ook risico’s signaleren.