Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft. Op de website van de school kun je vinden wie er in de MR zit en wat er wordt besproken in de vergaderingen.

Meer informatie op de website van de Aloysiuschool:
De zeggenschap op een school berust bij het schoolbestuur, vertegenwoordigd door de directeur. Deze kan echter niet zomaar alles zelf bepalen. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat het schoolbestuur instanties en personen moet raadplegen voordat een besluit kan worden genomen. Er is dus sprake van medezeggenschap.

Medezeggenschap betekent dat je als leerkracht en ouder mee mag denken en praten over zaken op jouw school. En dan gaat het zowel over onderwijsinhoudelijke onderwerpen als over arbeidsvoorwaarden, arbo, scholing en bijvoorbeeld managementstijl.

Medezeggenschap is belangrijk omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Wanneer belanghebbenden zelf bij de besluitvorming zijn betrokken, kan het besluit rekenen op meer draagvlak. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor dat specifieke belangen van groepen personeel of andere belanghebbenden zoals ouders en kinderen expliciet aan de orde komen. Als de medezeggenschap goed geregeld isvheeft de hele school, hier profijt van.
In een MR zitten leerkrachten en de ouders van leerlingen. Dit is natuurlijk een divers gezelschap met zeer uiteenlopende (deel)belangen. Dit kan best lastig zijn. Samenwerking en respect voor elkaars ideeën is daarom erg belangrijk.
De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld over de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Vlnr: Steven, Kitty, Ina, Joop, Floris en Linda.

 

Welke ouders zitten er in de MR?

Kitty van der Sanden

Ik heb 2 kinderen op de Aloysiusschool.  Mijn motivatie om in de MR te gaan is het belang om de stem van ouders te laten horen, zodat dit meegenomen kan worden in de beleidskeuzes van de school. Door mijn deelname aan de MR hoop ik te bereiken dat mijn kinderen naar een plezierige, professionele en veilige school gaan, waar ouders gehoord worden en beleid is afgestemd op de wet- en regelgeving en de wensen van ouders. Waar mogelijk vind ik het van belang dat ook de mening van de kinderen telt!

Ik ben positief kritisch, denk vanuit kansen en mogelijkheden en ga graag de dialoog aan met mensen met een passie. Mijn passies zijn mijn gezin, koken (liefst voor grote gezelschappen) snowboarden, muziek en lezen.

Floris Smeets

Ik ben opgeroeid in Twente en heb gestudeerd in Delft. Daar ben ik ook mijn vrouw tegengekomen. Samen zijn we in Rotterdam gaan wonen en vijf jaar geleden verhuisd naar Amersfoort. Drie jaar geleden hebben we een huis gevonden hier in de wijk dat we hebben verbouwd tot een heerlijke plek voor ons gezin. In het dagelijks leven ben ik Manager Engineering bij een bedrijf dat baggerschepen bouwt. Ik ben heel blij dat ik dit kan combineren met een dag thuis met onze drie meiden!

De basisschool vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van je kinderen. Ik vind het erg belangrijk dat de ouders zich inzetten voor de school en meedenken over het beleid. Niet specifiek vanuit een pedagogische achtergrond, maar met een frisse blik en gezond verstand. Het is een roerige tijd op de school: krappe budgetten en het gelijke dagen rooster zijn lastige punten. Ik wil graag een brug vormen tussen de ouders en de school. Ik hoop dat we samen kunnen werken naar oplossingen waarbij we de kinderen goed onderwijs en een prettige leeromgeving kunnen geven.

Joop van Diepen

Ik ben een geboren en getogen Amersfoorter. Heb even in het basisonderwijs gewerkt en werk nu al 10 jaar als Onderwijskundig Consultant voor bedrijven, semi-overheden en onderwijsinstellingen. Ik heb altijd wel een klusprojectje in huis, vind oldtimer brommers tof, drink graag een biertje en ga wel eens boulderen.

Ik hoop als betrokken ouder een positieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op de Aloysiusschool. Als onderwijskundige denk ik een goede sparringpartner en vertegenwoordiger te zijn. Goed onderwijs voor alle kinderen op de Aloysiusschool. Dat is het gezamenlijke uitgangspunt voor de samenwerking tussen school en de ouders. Door te denken in mogelijkheden, vanuit het belang van het kind en met enige creativiteit en humor moet dat goed komen. Let’s make the Aloysius great again!

Tot slot vinden we het belangrijk dat wij als leden van de MR in de communicatie met ouders open en toegankelijk zijn. Wij zijn er niet voor om onze persoonlijke belangen te behartigen, maar de stem en belangen van alle ouders te laten horen in de  medezeggenschapsraad. We hopen van jullie te horen!