Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft. Op de website van de school kun je vinden wie er in de MR zit en wat er wordt besproken in de vergaderingen.

Meer informatie op de website van de Aloysiuschool:
De zeggenschap op een school berust bij het schoolbestuur, vertegenwoordigd door de directeur. Deze kan echter niet zomaar alles zelf bepalen. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat het schoolbestuur instanties en personen moet raadplegen voordat een besluit kan worden genomen. Er is dus sprake van medezeggenschap.

Medezeggenschap betekent dat je als leerkracht en ouder mee mag denken en praten over zaken op jouw school. En dan gaat het zowel over onderwijsinhoudelijke onderwerpen als over arbeidsvoorwaarden, arbo, scholing en bijvoorbeeld managementstijl.

Medezeggenschap is belangrijk omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Wanneer belanghebbenden zelf bij de besluitvorming zijn betrokken, kan het besluit rekenen op meer draagvlak. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor dat specifieke belangen van groepen personeel of andere belanghebbenden zoals ouders en kinderen expliciet aan de orde komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, heeft de hele school hier profijt van.

In een MR zitten leerkrachten en de ouders van leerlingen. Dit is natuurlijk een divers gezelschap met zeer uiteenlopende (deel)belangen. Dit kan best lastig zijn. Samenwerking en respect voor elkaars ideeën is daarom erg belangrijk.
De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld over de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Welke ouders zitten er in de MR?

Floris Smeets (voorzitter), vader van Nina, Ameike en Suze.

Martijn Nobel (deeltijd secretaris), vader van Eefke en Duke.

Grietje Doevendans (deeltijd secretaris), moeder van Carmen en Fredrique

NB: Namens de leerkrachten zitten Meester Steven, Juf Wendy en Juf Linda in de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Buiten de Medezeggenschapsraad (MR) van de Aloysiusschool is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de overkoepelende stichting KPOA. Hierin zit een ouder- of leerkrachtvertegenwoordiging van elke school. De GMR buigt zich over bovenschoolse zaken, dus onderwerpen die alle KPOA-scholen en medewerkers aangaan. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Onderwijs & Kwaliteit (inzet ICT in de klas), Financiën (begroting, jaarcijfers), Bestuursformatieplan (aantal FTE’s op scholen), Personeelsbeleid, Huisvesting.

Dave Vrielink (vader van Saar en Sam) zit als oudervertegenwoordiger vanuit de aloysiusschool in de GMR van KPOA.