Waarom ouderbijdrage?

Veel ouders vragen zich af wat  er allemaal betaald wordt van deze ouderbijdrage en vragen zich misschien af of de school dit niet allemaal kan betalen. De school heeft hiervoor geen middelen. De reden is dat het Ministerie van Onderwijs aan school alleen maar de kosten, die met het geven van de wettelijk voorgeschreven onderwijszaken te doen hebben, vergoedt. Schoolreisjes, viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, het eindfeest, nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek en overige sfeerbevorderende en voor de ontwikkeling van de kinderen zeer belangrijke zaken worden niet gesubsidieerd. Al deze activiteiten worden georganiseerd door ouders die zich vrijwillig inzetten, maar kosten wel geld.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de STAM. Mensen die hieraan deelnemen en mogen stemmen zijn de ouders van de leerlingen. Voor het schooljaar 2019-2020 is dit € 56  euro per kind per schooljaar. Kinderen die na 1 januari instromen hoeven voor dat schooljaar nog geen ouderbijdrage te betalen.

Hoe betalen?

De STAM geeft er de voorkeur aan dat dit gebeurt met een automatische incasso. Bij de inschrijvingsformulieren van de school is een 20191020 Formulier ouderbijdrage STAM Aloysiusschool meegestuurd. Heeft u dit niet gedaan zal de STAM u op een later moment een machtigingsformulier geven.

De ouderbijdrage zelf overmaken kan natuurlijk ook. Dit kan op rekeningnummer NL61 INGB 0003988144 ten name van Oudervereniging STAM onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).  De STAM geeft daar geen voorkeur aan, omdat  dat voor ons  veel extra werk geeft en blijkt dat het overmaken makkelijk vergeten wordt.

Te hoog?

Is de bijdrage te hoog en levert het betalen problemen op, neem dan contact op met ons voorzitter of penningmeester. In overleg kunnen we dan bekijken wat er mogelijk is. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met Stichting Leergeld Amersfoort om een aanvraag te doen op het gebied van onderwijs voor onder andere de ouderbijdrage. Voor alle benodigde informatie hierover kan men terecht op de website van Stichting Leergeld Amersfoort.

Besteding ouderbijdrage

Het grootste deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan het jaarlijkse schoolreisje. Daarnaast wordt de ouderbijdrage besteed aan:

De Algemene Ledenvergadering (de ouders) stelt vast waar de ouderbijdrage het komende jaar aan besteed moet worden.

Hoe wordt De Stam bestuurd

Op school zijn verschillende commissies ingesteld waarin ouders deelnemen. In het Degelijks Bestuur van De Stam zitten ouders, die de dagelijkse gang van zaken regelt voor De Stam. Wat doet het Dagelijks Bestuur bijvoorbeeld:

  • Het overleg met de schooldirecteur en contact met de medezeggenschapsraad

  • De financiën: het opstellen van de begroting, het innen van de ouderbijdrage en het maken van de jaarrekening

  • het meedenken bij problemen in commissies en bij het vervullen van vacatures

  • het ondersteunen van intiatieven van ouders die bijdragen aan een goed schoolklimaat.